FORENINGEN / Foreningens struktur

Andelsboligforeningens struktur

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Som regel afgøres beslutningerne ved almindeligt stemmeflertal, men visse vedtagelser, f.eks. vedtægtsændringer, kræver kvalificeret flertal. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Der er dog mulighed for at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingen vælger foreningens formand og bestyrelse, godkender årsregnskabet, vedtager foreningens budget og fastsætter boligafgift for det kommende år.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand og 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er der 1-2 suppleanter, der ikke deltager i det daglige arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv posterne mellem sig, bortset fra formanden, der vælges direkte af generalforsamlingen. Der er en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsens opgaver og kompetencer fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen. Ud fra vedtægterne kan bestyrelsens ansvar og opgaver kort oplistes:
  • Godkende nye andelshavere.
  • Salg af boliger. Herunder at godkende pris samt syn af boligen.
  • Godkende ændringer i boliger.
  • Daglig regnskabsførelse og forelæggelse af årsregnskab på generalforsamlingen.
  • Udarbejde budgetforslag til generalforsamlingen.
  • Tage stilling til og løse diverse sager, der opstår løbende.

Mens generalforsamling og bestyrelse er beskrevet i vedtægterne, er det ikke tilfældet for udvalgene. De sidstnævnte har derfor ikke nogen formel kompetence, men er vigtige led i foreningens daglige virke, der bygger på aktiv deltagelse fra beboerne både i det praktiske arbejde og beslutningsprocesserne.
 
Udvalg
Foreningen har flere faste udvalg, ligesom der kan oprettes ad hoc udvalg. Alle udvalg er åbne for foreningens medlemmer. Faste udvalg er det grønne udvalg og fællesskabsudvalget.
 
Det sorte udvalg: Gruppe på 1-2 personer, som under bestyrelsens ansvar tager sig af husene ift. udvendig vedligehold.
 
Det grønne udvalg: Gruppe på 3-5 personer, som under bestyrelsens ansvar tager sig af de grønne områder og arrangerer 2 vedligeholdelsesdage årligt.
 
Fællesskabsudvalget: Gruppe der årligt arrangerer Sct. Hans fest, sommerfest, juletræstænding, udflugter, foredrag, fællesspisning med mere.